Platforma pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků

Tiskové zprávy 14. 12. 2016
Stanovisko vlády k návrhu novely zákona o ČT a ČRo

STANOVISKO VLÁDY

k návrhu poslanců Martina Komárka, Marie Benešové, Karla Schwarzenberga,
Petra Gazdíka, Ivana Gabala, Marka Černocha a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, 

ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 965)

    Vláda na své schůzi dne 14. prosince 2016 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zaujala k němu neutrální stanovisko s tím, že upozorňuje na níže uvedené skutečnosti, které je potřebné v rámci dalšího legislativního procesu zohlednit.

 1. Vláda za klíčový problém předloženého návrhu zákona považuje právní úpravu týkající se správní rady, a to konkrétně soustředění kompetencí zásadního významu v rukou správní rady, neveřejnost jejího jednání a neúčast generálního ředitele na těchto jednáních. Návrh zákona opravňuje správní radu zkoumat jakékoli dokumenty, aniž by o svých zkoumáních byla povinna někoho informovat, a může tudíž i zamlčovat výsledky svého šetření. 
 2. V kontextu ustanovení § 8 odst. 1 písm. e) zákona o České televizi a § 8 odst. 1 písm. c) zákona o Českém rozhlasu vláda považuje za problematickou úpravu zaváděnou v obou zákonech v novém ustanovení § 8a odst. 5, obsahující pravidlo, že zásadní rozhodnutí generálního ředitele z hlediska hospodaření České televize, resp. Českého rozhlasu, o kterých to stanoví Statut České televize, resp. Statut Českého rozhlasu, podléhají pod sankcí neplatnosti schválení správní radou. Pojem „zásadní rozhodnutí z hlediska hospodaření“ přitom návrh zákona nijak nevymezuje a ponechává to zcela na Statutu České televize, resp. Statutu Českého rozhlasu, který však má příslušné radě ke schválení navrhovat právě správní rada. 

   Podle informací vlády jsou v případě České televize za zásadní z hlediska jejího hospodaření považována rozhodnutí o struktuře, objemu a žánrech původní tvorby a návazná rozhodnutí o přípravě a vývoji jednotlivých pořadů, přičemž náklady z toho plynoucí představují až 97 % celkových nákladů České televize. Tato skutečnost pak ve svých důsledcích správní radě umožňuje Českou televizi řídit i kontrolovat zároveň, zatímco funkce generálního ředitele je de facto suspendována pouze na operativní řízení. Přestože generální ředitel jako jednatel a statutární orgán nese právní a hmotnou odpovědnost za rozhodnutí správní rady, jejích jednání se účastnit nemůže. V této souvislosti je podle názoru vlády diskutabilní, že členové správní rady mají mít podle návrhu zákona pouze pracovněprávní odpovědnost, přestože z titulu svých pravomocí mají rozhodovat o stamilionových transakčních objemech.

 1. Vláda nepovažuje za transparentní způsob výběru institucí uvedených v přílohách k novelizovaným zákonům o České televizi a o Českém rozhlasu, které nominují své zástupce do Rady České televize, resp. do Rady Českého rozhlasu. Lze se domnívat, že v případě České televize v ní má více než polovina z navržených institucí své obchodní nebo jiné zájmy a jejich členové či ony samy vstupují do smluvních vztahů s Českou televizí. Navrhované doplnění § 3 odst. 1 zákona o České televizi o nové písmeno o), jímž má být Česká televize zavázána k uzavření rámcové dohody o spolupráci s organizací zastupující nezávislé producenty audiovizuálních děl o objemu výroby audiovizuálních děl nezávislými producenty a souvisejících obchodních podmínkách, je pak podle názoru vlády v rozporu s cílem posílit nezávislost vysílání. V této souvislosti lze mít pochybnosti, zda bude vysílání České televize skutečně nezávislé, bude-li mít povinnost uzavřít smlouvu se subjektem, který může aktivně ovlivnit obsazení Rady České televize. 

   Zcela pominuto zůstává v navržené úpravě řešení otázek souvisejících se situacemi, které mohou vyvstat v případě zániku nebo rozdělení některé z institucí zastoupených v Radě České televize, resp. v Radě Českého rozhlasu), popřípadě při sloučení takové instituce s jinou institucí. Je rovněž otázkou, proč má být funkční období členů mediálních rad šestileté, když část členů rad obou veřejnoprávních médií mají nominovat politické strany a hnutí úspěšné ve volbách do Poslanecké sněmovny, trvá-li volební období do Poslanecké sněmovny standardně pouze čtyři roky, a dále též z předloženého návrhu není zřejmé, proč oprávnění nominovat kandidáty nemá příslušet i úspěšným uskupením zastoupeným v Senátu.

 1. Vláda dále upozorňuje, že navrhovaná právní úprava pravděpodobně bude mít dopad na státní rozpočet, neboť za předpokladu jmenování členů obou rad do funkcí navrhovaným způsobem by došlo k podstatnému personálnímu navýšení a souvisejícímu nárůstu nákladů na přiznané kompenzace. Návrh zákona rovněž nezohledňuje náklady spojené s vytvořením Kanceláře v obou médiích, jejímž úkolem má být odborné, organizační a technické zabezpečení činností rad.
 2. V neposlední řadě vláda upozorňuje na skutečnost, že v předloženém materiálu nejsou uvedeny důvody, proč předkladatelé navrhují, aby zákon nabyl účinnosti již dnem jeho vyhlášení, přestože zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv takový postup podmiňuje jeho výjimečností a naléhavým obecným zájmem. Návrh zákona dále obsahuje i některé legislativně technické nedostatky, například je v textu nevhodně používáno slovní spojení „způsobilý k právním úkonům“, jakkoli bylo v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku od této terminologie upuštěno a je používán pojem „svéprávnost“. Návrh zákona rovněž nadbytečně přejímá některé pasáže ze zákoníku práce, na něž je i odkazováno.


Zpět na aktuality
Podporují nás
 • Miloslav Vlk

  Miloslav Vlk

  kardinál
 • Ivan Gabal

  Ivan Gabal

  poslanec
 • Petr Havlík

  Petr Havlík

  autor projektu mapovani.cz
 • Karel Schwarzenberg

  Karel Schwarzenberg

  poslanec
 • Věra Kostlánová

  Věra Kostlánová

  psychoterapeutka, signatářka Charty 77
 • Jiří Grygar

  Jiří Grygar

  astrofyzik a bývalý předseda Rady České televize
 • Jiří Šesták

  Jiří Šesták

  senátor
 • Fero Fenič

  Fero Fenič

  režisér a scénárista
 • Tomáš Klvaňa

  Tomáš Klvaňa

  univerzitní pedagog
 • Alena Dernerová

  Alena Dernerová

  senátorka
 • Libor Grubhoffer

  Libor Grubhoffer

  rektor Jihočeské university
 • Jiří Pospíšil

  Jiří Pospíšil

  poslanec Evropského parlamentu
 • Jan Hančil

  Jan Hančil

  rektor AMU
 • František Janouch

  František Janouch

  zakladatel a předseda SR Nadace Charty 77
 • Vladimír Just

  Vladimír Just

  teatrolog a literární a divadelní kritik
 • Leoš Válka

  Leoš Válka

  ředitel DOX
 • Václav Láska

  Václav Láska

  senátor
 • Tomáš Halík

  Tomáš Halík

  prezident Křesťanské akademie
 • Jana Horváthová

  Jana Horváthová

  ředitelka Muzea romské kultury v Brně
 • Petr Kolář

  Petr Kolář

  konzultant
 • Jaroslav Miller

  Jaroslav Miller

  rektor Univerzity Palackého v Olomouci
 • Milan Uhde

  Milan Uhde

  spisovatel
 • Dušan Hejbal

  Dušan Hejbal

  biskup
 • Dana Batulková

  Dana Batulková

  herečka
 • Zdeněk Hruška

  Zdeněk Hruška

  herec
 • Tomáš Turek

  Tomáš Turek

  herec
 • Vlastimil Harapes

  Vlastimil Harapes

  tanečník a choreograf
 • Jan Vondráček

  Jan Vondráček

  herec
 • Luděk Nešleha

  Luděk Nešleha

  herec
 • Martin Vadas

  Martin Vadas

  režisér a kameraman
 • Lumír Olšovský

  Lumír Olšovský

  herec
 • Gustav Řezníček

  Gustav Řezníček

  herec
 • Apolena Veldová

  Apolena Veldová

  herečka
 • Valérie Zawadská

  Valérie Zawadská

  herečka
 • Ondřej Kepka

  Ondřej Kepka

  herec
 • Ondřej Vetchý

  Ondřej Vetchý

  herec
Partneři
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace